Chrome浏览器google翻译无法使用

image.png

最近发现Chrome浏览器的google不能使用了。开代理也是没用。据说好像是google翻译关了中国区的服务。

网上查了下,改系统的hosts文件就行。这边记录一下,以便下次重装系统方便点。

windows

由于 hosts 文件属于系统文件,因此需要用到系统管理员身份。这里推荐【以管理员身份运行】系统自带的“记事本”程序,通过其菜单中的【打开】按如下路径打开 hosts 文件(注意,记事本程序默认只显示文本文件,需要将“文件类型”要选为所有才能看到 hosts 文件):

     
 • 1
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

最后一行添加

     
 • 1
142.250.0.90 translate.googleapis.com

MacOS

     
 • 1
sudo vim /etc/hosts

也是在最后一行添加上面的 142.250.0.90 translate.googleapis.com.

备用IP地址

     
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
74.125.137.90 74.125.193.186 74.125.196.113 108.177.97.100 108.177.111.90 108.177.122.90 108.177.125.186 108.177.126.90 108.177.127.90 142.250.0.90 142.250.1.90 142.250.4.90 142.250.8.90 142.250.9.90 142.250.10.90 142.250.11.90 142.250.12.90 142.250.13.90 142.250.27.90 142.250.28.90 142.250.30.90 142.250.31.90 142.250.96.90 142.250.97.90 142.250.98.90 142.250.99.90 142.250.100.90 142.250.101.90 142.250.102.90 142.250.103.90 142.250.105.90 142.250.107.90 142.250.111.90 142.250.112.90 142.250.113.90 142.250.114.90 142.250.115.90 142.250.123.90 142.250.125.90 142.250.126.90 142.250.128.90 142.250.138.90 142.250.141.90 142.250.142.90 142.250.145.90 142.250.152.90 142.250.153.90 142.250.157.90 142.250.157.183 142.250.157.184 142.250.157.186 142.250.158.90 142.250.159.90 142.251.1.90 142.251.2.90 142.251.4.90 142.251.5.90 142.251.6.90 142.251.8.90 142.251.9.90 142.251.10.90 142.251.12.90 142.251.15.90 142.251.16.90 142.251.18.90 142.251.107.90 142.251.111.90 142.251.112.90 142.251.116.90 142.251.117.90 142.251.120.90 142.251.160.90 142.251.161.90 142.251.162.90 142.251.163.90 142.251.166.90 172.217.192.90 172.217.195.90 172.217.203.90 172.217.204.90 172.217.214.90 172.217.215.90 172.253.58.90 172.253.62.90 172.253.63.90 172.253.112.90 172.253.113.90 172.253.114.90 172.253.115.90 172.253.116.90 172.253.117.90 172.253.118.90 172.253.119.90 172.253.123.90 172.253.124.90 172.253.125.90 172.253.126.90 172.253.127.90 216.58.227.65 216.58.227.66 216.58.227.67
(完)
一本书读懂财报--现金流量表
摘录
2022年终总结
我的2022
南京两日游
总统府-新街口-夫子庙-老门东 牛首山
python Flask request 获取多文件
使用request.files.getlist('')
闭包
Js神兽闭包
Python生成一个最简单的rss.xml
feedgen库
等待你的评论